ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΔΗΜΟΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22-4-2024

Α.Π.: ΤΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311/19-4-2024 (ΑΔΑ: ΡΦΛΡ4653Π8-ΜΣΒ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΤ ΠΤΡΟΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΕΝΣΟ΢

ΠΛΗ΢ΙΟΝ ΔΑ΢ΙΚΩΝ ΕΚΣΑ΢ΕΩΝ

Με διευκρινίςεισ για τθν εφαρμογι των μζτρων του κανονιςμοφ πυροπροςταςίασ για ακίνθτα εντόσ και
πλθςίον δαςικϊν ακινιτων εκδόκθκε εγκφκλιοσ από τα υπουργεία Περιβάλλοντοσ και Πολιτικισ
Προςταςίασ. Επιχειρεί να δϊςει απαντιςεισ, όπωσ ςθμειϊνεται «μετά από πλθκϊρα ερωτθμάτων που
υποβλικθκαν επί τθσ εφαρμογισ του κανονιςμοφ από διμουσ και πολίτεσ ακινιτων, που εμπίπτουν ςτο
πεδίο εφαρμογισ του».
Η εγκφκλιοσ δίνει διευκρινίςεισ για τον «ειδικό τεχνικό», που κα ςυντάξει τθν τεχνικι ζκκεςθ και το
ζντυπο αξιολόγθςθσ επικινδυνότθτασ παρακζτοντασ ειδικότθτεσ μθχανικϊν και γεωτεχνικϊν, «με τθν
επιφφλαξθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων του ςυνόλου των τεχνικϊν επιςτθμόνων» ςφμφωνα με το
ΠΔ 99 του 2018. Και ςθμειϊνεται ότι «το ζντυπο αξιολόγθςθσ και θ τεχνικι ζκκεςθ δφναται να
ςυνταχκοφν από τον ίδιο τεχνικό επιςτιμονα ι από διαφορετικοφσ».
«Το Έντυπο αξιολόγηςησ ςυντάςςεται από τεχνικό επιςτήμονα με κατάρτιςη ςε θζματα τοπογραφίασ,
βλάςτηςησ, υποδομών και δικτφων. Ενδεικτικά και με την επιφφλαξη των επαγγελματικών
δικαιωμάτων του ςυνόλου των τεχνικών επιςτημόνων, το ζντυπο αξιολόγηςησ μπορεί να ςυνταχθεί από
μηχανικοφσ (τοπογράφουσ, αρχιτζκτονεσ, πολιτικοφσ μηχανικοφσ, μηχανολόγουσ μηχανικοφσ,
μηχανικοφσ περιβάλλοντοσ, κ.λ.π,) καθώσ και δαςολόγουσ, γεωπόνουσ ή γεωτεχνικοφσ επιςτήμονεσ.
Η αξιολόγηζη ηηρ επικινδςνόηηηαρ ηυν ακινήηυν γίνεηαι βάζει ηυν έξι ομάδυν κπιηηπίυν ηος άπθπος 5
ηος Κεθαλαίος Ππώηος ηος κανονιζμού. Η αξιολόγηζη αςηή γίνεηαι για ηην πεπιοσή επιπποήρ ηος
ακινήηος και αποηςπώνεηαι ζηο Ένηςπο αξιολόγηζηρ επικινδςνόηηηαρ από ηο οποίο πποκύπηει η
καηάηαξή ηος (σαμηλή, μέζη, ςτηλή και ιδιαίηεπα ςτηλή). Σηον κανονιζμό ςθίζηανηαι ζηοισεία,
ζύνδεζμοι και παπαπηήμαηα για ηη διεςκόλςνζη ηος έπγος ηυν ζςνηακηών ηηρ αξιολόγηζηρ».

2

Εξαιρζςεισ για τα ακίνθτα πόλεων
Παράλλθλα ζρχεται να φωτίςει το κζμα τθσ οριηόντιασ εφαρμογισ των μζτρων ςε ακτίνα 300 μζτρων που
περιλάμβανε μαηί με τα δαςικά ακίνθτα και ακίνθτα εντόσ πόλεων πλθςίον πάρκων και αλςϊν,
διευκρινίηοντασ ότι:
-«Ο κανονιςμόσ αφορά ςε δομθμζνα ακίνθτα που βρίςκονται μζςα ςε δάςθ, δαςικζσ εκτάςεισ, περιαςτικό
πράςινο, κθρυγμζνεσ δαςωτζεσ, αναδαςωτζεσ και χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ, κακϊσ και ςε ακτίνα
τριακοςίων (300) μζτρων από τα όρια των εκτάςεων αυτϊν. Αφορά επίςθσ κτίςματα εντόσ πάρκων και
αλςϊν πόλεων και οικιςτικϊν περιοχϊν. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ των αλςϊν, ο κανονιςμόσ
εφαρμόηεται μόνο ςτα κτίρια που βρίςκονται εντόσ αυτϊν και όχι ςτα όμορα του άλςουσ ακίνθτα, οφτε
και ςε αυτά που ζχουν πρόςωπο ςτο άλςοσ».
Σρία ςτάδια
Αναφζρεται ακόμθ ότι: «θ διαδικαςία μελζτθσ κατά τισ προβλζψεισ του κανονιςμοφ, περιλαμβάνει τρία
ςτάδια: τθν αξιολόγθςθ τθσ επικινδυνότθτασ του ακινιτου, τθ ςφνταξθ τεχνικισ ζκκεςθσ μζτρων και
ενεργειϊν, κακϊσ και τθ διλωςθ εφαρμογισ τουσ από τον ιδιοκτιτθ του ακινιτου».
Κοπι δζντρων με ζγκριςθ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ
«Όςον αφορά ςτθ τυχόν απαίτθςθ κοπισ δζντρων εντόσ ιδιωτικϊν ακινιτων, εφόςον πρόκειται για
ακίνθτα εντόσ ςχεδίου περιοχϊν και, εντόσ οικιςμοφ ι και εκτόσ ςχεδίου περιοχϊν με κτίςματα
ανεγερκζντα βάςει οικοδομικισ άδειασ, για τθν εφαρμογι των ηωνϊν προςταςίασ, αυτι διενεργείται με
ζκδοςθ ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ», λζει θ εγκφκλιοσ.
Σα μζτρα για το 2024
«Για τθ φετινι αντιπυρικι περίοδο ζτουσ 2024, ςτα ακίνθτα του πεδίου εφαρμογισ με υφιςτάμενα κτίρια
εφαρμόηονται μόνο τα μζτρα προλθπτικισ πυροπροςταςίασ» ςθμειϊνεται ςτθν εγκφκλιο και
παρατίκενται αναλυτικά.
α) εμαζθάιηζε θαζαξήο από θαύζηκεο ύιεο πξόζβαζεο ςτο αθίλεην,
β) ηαθηηθόο θαζαξηζκόο ο νπνίνο πεξηιακβάλεη ηαθηηθό θιάδεκα και θαζαξηζκό δέλδξωλ και ζάκλωλ από
ηπρόλ ππάξρνληα μέξα, αξαίωκα τθσ μθ αλζεθηηθήο ςτθ θωηηά δελδξώδνπο βιάζηεζεο, θνπή θιαδηώλ που
εθάπηνληαη ι βξίζθνληαη ςε κηθξή απόζηαζε από τα εμωηεξηθά δνκηθά ζηνηρεηά του θηηξίνπ, θαζαξηζκόο
εδάθνπο (πεπθνβειόλεο), θνύξεκα ρόξηωλ, ηαθηηθόο έιεγρνο και ζπληήξεζε του αξδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο,
θαζαξηζκόο ζηεγώλ και πδξνξξνώλ από θαύζηκεο ύιεο.
γ) κεηαθνξά πιηθώλ που ηπρόλ απνζεθεύνληαη ειεύζεξα ςτο αθίλεην, όπωο απνξξίκκαηα, θαπζόμπια,
δνρεία με θαύζηκα, ρξώκαηα κ.λ.π ςε θιεηζηό ρώξν ι πυράντοχο εξκάξην.
δ) ζύληαμε από τον θ́τουσ ηδηόθηεηεο του αθηλήηνπ του ζρεδίνπ πξνεηνηκαζίαο εθθέλωζεο, δειαδή κίαο
ιίζηαο ειέγρνπ και ελεξγεηώλ που κα απμήζεη τον βαζκό εηνηκόηεηαο ςε πεξίπηωζε ζπκβάληνο ππξθαγηάο,
ςτθν νπνία θαηαγξάθνληαη οι απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πριν τθν εθθέλωζε του θηεξίνπ, θαζώο και ο ηξόπνο
δηαθπγήο των ρξεζηώλ από το αθίλεην ςε αζθαιέο κέξνο. Στθν πεξίπηωζε αθηλήηωλ με πεξηζζόηεξεο τθσ
κίαο ηδηνθηεζίεο το ζρέδην πξνεηνηκαζίαο εθθέλωζεο ζπληάζζεηαη από το ζύλνιν των ζπληδηνθηεηώλ και
αλαξηάηαη ςε εκθαλέο ζεκείν για τθν ελεκέξωζε ελνίθωλ και θνηλνύ.
ε) ζρεδηαζκόο των πεξηκεηξηθώλ δωλώλ πξνζηαζίαο, δειαδή των ηξηώλ επίπεδωλ δηαβαζκηζκέλεο
πξνζηαζίαο γύξω από θηίξην όπνπ γίλεηαη δηαδνρηθή κείωζε των θαύζηκωλ πιώλ όζν πιεζηάδνπκε ςε απηό.
Ο ςχεδιαςμόσ των περιμετρικϊν ηωϊν προςταςίασ μπορεί να εφαρμοςτεί είτε για κάκε μεμονωμζνο
κτίριο, είτε για ςυγκροτιματα κτιρίων τθσ ίδιασ ι άλλθσ ιδιοκτθςίασ εφόςον απζχουν μεταξφ τουσ
απόςταςθ μικρότερθ των πζντε (5,00) μζτρων, κατόπιν ςυνεννόθςθσ των ιδιοκτιτων τουσ, με
ενςωμάτωςθ του ςυνόλου αυτϊν ςτο «περίγραμμα» βάςει του οποίου κα προςδιοριςτοφν οι ηϊνεσ
προςταςίασ. Ομοίωσ, ςτο «περίγραμμα του κτθρίου» δφναται να περιλθφκοφν και καταςκευζσ του
περιβάλλοντοσ χϊρου, όπωσ πζργκολεσ, ςτζγαςτρα, bbq, κ.ά.

3
Δειγματολθπτικοί ζλεγχοι
Προβλζπονται δειγματολθπτικοί ζλεγχοι και ςθμειϊνεται ότι: «Οι ζλεγχοι διενεργοφνται μζςα ςτθν
αντιπυρικι περίοδο δειγματολθπτικά, ςε ποςοςτό ανάλογο τθσ επικινδυνότθτασ του ακινιτου και
αφοροφν αποκλειςτικά ςτθ διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ των μζτρων τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ όπωσ δθλϊκθκαν
από τον ιδιοκτιτθ του ακινιτου».

Οι παρατάςεισ
Στθν εγκφκλιο αναφζρονται οι νζεσ προκεςμίεσ που ζχουν οριςτεί μετά τισ παρατάςεισ που δόκθκαν
εξαιτίασ των αντιδράςεων που εκδθλϊκθκαν. Συγκεκριμζνα ιςχφουν τα εξισ:
α) θ εκπόνθςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ επικινδυνότθτασ και υποβολι τεχνικισ ζκκεςθσ, ζωσ 10/05/2024,
β) θ λιψθ μζτρων και υποβολι διλωςθσ του ιδιοκτιτθ ζωσ τθν 10/06/2024,
γ) για τουσ οικιςμοφσ, οι ΟΣΑ ολοκλθρϊνουν το ζντυπο αξιολόγθςθσ τθσ επικινδυνότθτασ και τθν
τεχνικι ζκκεςθ ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ άκαυςτθσ ηϊνθσ και τυχόν διαβάκμιςθ αυτισ περιμετρικά των
ορίων του οικιςμοφ ζωσ τθν 26θ/05/2024.
Οι επιτροπζσ ελζγχων, με τθ δυνατότθτα ςφνκεςθσ που περιγράφεται ςτθν ενότθτα Ε τθσ Εγκυκλίου, κα
διενεργιςουν τουσ δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ των ακινιτων εντόσ τθσ αντιπυρικισ περιόδου και ςε
κάκε περίπτωςθ μετά τισ ωσ άνω καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ των υπεφκυνων δθλϊςεων των
ιδιοκτιτων.

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 21545 οικ. Φ.700.9/2024

ΦΕΚ 2387/Β/22-4-2024

Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός μέτρων και μέσων για
την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και
αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό
καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών

καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

 1. Αντικείμενο εφαρμογής
  Με την επιφύλαξη των οριζόμενων του άρθρου 24 της παρούσας στα άρθρα 2 έως και 20 εξειδικεύονται
  απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες, υπό όρους και προϋποθέσεις ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες, με την
  λήψη αντίστοιχων κατά περίπτωση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εκτάσεις, περιοχές και χώρους του
  πεδίου εφαρμογής της παρούσας.
  Ως ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο νοούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το άναμμα, η
  διατήρηση και χρήση πυρός, η εκτέλεση θερμών εργασιών, η χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα, η χρήση
  ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών κ.λπ., στις οποίες η φλόγα, οι καύτρες ή οι σπινθήρες δεν περιορίζονται πλήρως ή
  δεν περικλείονται από κτίριο ή κατασκευή με κατάλληλη διάταξη πλέγματος (σίτα) ή συσκευής για την αποτροπή
  εκτίναξης καυτρών – σπινθήρων στους καπναγωγούς, καθώς και η τοποθέτηση, φύλαξη, απόρριψη ή εγκατάλειψη
  εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων λοιπών καυστών υλικών κ.λπ.
 2. Πεδίο εφαρμογής
 3. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή:
  α. Σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου
  3 του ν. 998/1979 (Α’ 289) και του άρθρου 5 του π.δ. 32/2016 (Α’ 46).
  β. Σε εκτάσεις περιαστικού πρασίνου, σε κηρυγμένες δασωτέες ή ως αναδασωτέες εκτάσεις, σε πάρκα και άλση
  πόλεων και οικιστικών περιοχών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.
  γ. Σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας (όπως Εθνικά Πάρκα, εθνικοί δρυμοί, περιοχές natura, καταφύγια
  άγριας ζωής, προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί
  τόποι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λπ.).
  δ. Σε αγροτικές εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.δ. 3030/1954 (Α’ 244).
  ε. Σε υπαίθριους χώρους που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των
  ανωτέρω εκτάσεων και περιοχών.
 4. Με την παρούσα καθορίζονται επιπροσθέτως μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και σε οικοπεδικους και λοιπούς
  ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή εντός ορίων οικισμού χωρίς
  σχέδιο που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2.1. του παρόντος άρθρου.
   
  Άρθρο 2
  Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας
 5. Χρονική περίοδος από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου
  1.1. Απαγορεύσεις – Μη Επιτρεπόμενες ενέργειες
  Απαγορεύεται η σαρωτική καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα
  με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης
  Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).

2

1.2. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ’ αρ. 125347/ 568/2004 (Β’ 142) κοινής υπουργικής απόφασης, της υπ’ αρ.
1791/74062/2015 (Β’ 1468) υπουργικής απόφασης, και λοιπών διατάξεων, επιτρέπεται σε αγροτικές εκτάσεις η
σαρωτική καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας στους δικαιούχους μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες
συντρέχουν λόγοι φυτοπροστασίας, με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου και τήρηση εκ μέρους του των
ΚΟΓΠ (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής), σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον
εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι, προϋποθέσεις και
προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
1.2.1. Όροι – Προϋποθέσεις

 1. Υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας
  Περιφερειακής Ενότητας, η οποία κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
  εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης.
 2. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι
  τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.
 3. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνεται από την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τον δείκτη
  επικινδυνότητας καθώς και για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της
  καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
 4. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ’ όλη τη διάρκειά
  της.
  1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
 5. Τήρηση ικανής απόστασης των προς καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς
  ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών
  καυσίμων και άλλων εύφλεκτων υλικών.
 6. Δημιουργία ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση
  περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές με ειδικό
  καθεστώς προστασίας και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από
  την τοπογραφία – μορφολογία του εδάφους.
 7. Διαβροχή της ζώνης προς την πλευρά του δάσους, της δασικής έκτασης ή περιοχών με ειδικό καθεστώς
  προστασίας όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα
  από δεντροστοιχία.
 8. Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια
  άλλης ιδιοκτησίας.
 9. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκαπάνων
  κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.
 10. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά ή με ενσωμάτωσή τους στο
  έδαφος, όπου είναι δυνατόν μετά την διενέργεια της καύσης.
 11. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.
 12. Χρονική περίοδος από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους
  Επιτρέπεται σε αγροτικές εκτάσεις η σαρωτική καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας εφόσον πληρούνται σωρευτικά
  οι ακόλουθες προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
  2.1 Όροι – Προϋποθέσεις
 13. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες, ολοκληρώνεται πριν από την δύση του ηλίου και
  αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία
  εξάπλωση πυρκαγιάς.
 14. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ’ όλη τη διάρκειά
  της.
  2.2 Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
  Τα οριζόμενα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2 του παρόντος άρθρου.
   

3

Άρθρο 3
Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων

 1. Χρονική περίοδος από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου
  1.1. Απαγορεύσεις- Μη επιτρεπόμενες ενέργειες
  Απαγορεύεται, η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον
  εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
  πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού)
  1.2. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες
  Επιτρέπεται η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον
  εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
  πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι, προϋποθέσεις και
  προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
  1.2.1. Όροι – προϋποθέσεις
 2. Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ή
  φορέα, μετά την υποβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον
  ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης, αίτησης με συνημμένα τα
  κάτωθι έγγραφα – στοιχεία:
  α. Άδεια ή έγκριση της αρμόδιας για τη διοίκηση – διαχείριση της έκτασης, Υπηρεσίας, στην περίπτωση που η
  έκταση είναι δημόσια, όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Εταιρεία
  Ακινήτων Δημοσίου, κ.λπ.
  β. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ή των αρμόδιων, κατά περίπτωση φορέων, στην περίπτωση που η έκταση
  υπάγεται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας, όπως Εθνικά Πάρκα, περιοχές βιοποικιλότητας,
  καταφύγια άγριας ζωής, ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, κ.λπ.
  γ. Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της καύσης.
  δ. Περιγραφή της τεχνικής της ελεγχόμενης καύσης.
  ε. Ο χρόνος ή και το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η καύση.
 3. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή, και αποφεύγεται όταν οι
  τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.
 4. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τον δείκτη επικινδυνότητας καθώς
  και για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να
  λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
 5. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ’ όλη τη διάρκειά
  της.
  1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
 6. Τήρηση ικανής απόστασης από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών
  και φωτισμού, κτιριακές ή και λοιπές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων
  εύφλεκτων υλικών και ορίων άλλης ιδιοκτησίας.
 7. Δημιουργία ζώνης (με άροση ή προωθητήρα) πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση
  περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές με ειδικό
  καθεστώς προστασίας και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από
  την τοπογραφία – μορφολογία του εδάφους.
 8. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού, ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκπάνων,
  κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.
 9. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά ή με ενσωμάτωσή τους στο έδαφος
  όπου είναι δυνατόν μετά την διενέργεια της καύσης.
 10. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.
 11. Χρονική περίοδος από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους
  Επιτρέπεται η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι, προϋποθέσεις,
  προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
  2.1 Όροι – προϋποθέσεις

4

 1. Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ή
  φορέα, μετά την υποβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον
  ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης, αίτησης με συνημμένα τα
  κάτωθι έγγραφα – στοιχεία: α. Άδεια ή έγκριση της αρμόδιας για τη διοίκηση – διαχείριση της έκτασης, Υπηρεσίας,
  στην περίπτωση που η έκταση είναι δημόσια (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
  Κτηνιατρικής, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, κ.λπ.).
  β. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ή των αρμόδιων, κατά περίπτωση φορέων, στην περίπτωση που η έκταση
  υπάγεται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας (όπως σε Εθνικά Πάρκα, περιοχές βιοποικιλότητας,
  καταφύγια άγριας ζωής, ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, κ.λπ.). γ. Αιτιολόγηση της
  σκοπιμότητας της καύσης. δ. Περιγραφή της τεχνικής της ελεγχόμενης καύσης. ε. Ο χρόνος ή/και το χρονικό
  διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η καύση.
 2. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες και ολοκληρώνεται πριν από την δύση του ηλίου
  και αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν την έναρξη και
  ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.
 3. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ’ όλη τη διάρκειά
  της.
  2.2 Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
  Τα οριζόμενα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2. του παρόντος άρθρου.
   
  Άρθρο 4
  Καύση βοσκοτόπων
 4. Χρονική περίοδος από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου
  1.1. Απαγορεύσεις – Μη Επιτρεπόμενες ενέργειες Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των
  βοσκοτόπων, όπως αυτά καθορίζονται στον ν. 4351/2015 (Α’ 164), σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας,
  σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη
  Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).
  1.2. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες Επιτρέπεται η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων, σε
  ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
  Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), εφόσον
  πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι, προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα
  πυροπροστασίας:
  1.2.1. Όροι – Προϋποθέσεις
 5. Υφίσταται σχετική άδεια καύσης από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της υπ’ αρ.
  125347/568/2004 (Β’ 142) κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην
  αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης.
 6. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή και αποφεύγεται όταν οι
  τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.
 7. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνεται από την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τον δείκτη
  επικινδυνότητας, καθώς και για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της
  καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
 8. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ’ όλη τη διάρκειά
  της.
  1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
 9. Τήρηση ικανής απόστασης από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών
  και φωτισμού, κτιριακές ή και λοιπές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων και άλλων
  εύφλεκτων υλικών.
 10. Δημιουργία ζώνης (με άροση ή προωθητήρα) πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση
  περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από δάση, δασικές εκτάσεις, περιοχές με ειδικό
  καθεστώς προστασίας και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από
  την τοπογραφία – μορφολογία του εδάφους.

5

 1. Διαβροχή της ζώνης προς την πλευρά του δάσους, της δασικής έκτασης ή περιοχών με ειδικό καθεστώς
  προστασίας όταν αυτή απέχει λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα
  από δεντροστοιχία.
 2. Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια
  άλλης ιδιοκτησίας.
 3. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκαπάνων
  κ.λπ.) για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.
 4. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.
 5. Χρονική περίοδος από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους
  Επιτρέπεται η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι,
  προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
  2.1 Όροι – Προϋποθέσεις
 6. Υφίσταται σχετική άδεια καύσης από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της υπ’ αρ.
  125347/568/2004 (Β’ 142) κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην
  αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης.
 7. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες, ολοκληρώνεται πριν την δύση του ηλίου και
  αποφεύγεται όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν την έναρξη και
  ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.
 8. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ’ όλη τη διάρκειά
  της.
  2.2 Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
  Τα οριζόμενα Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2. του παρόντος άρθρου.
   
  Άρθρο 5
  Καύση φυτικής βλάστησης σε σωρούς
  Συστήνεται αντί της καύσης η χρησιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των υπολειμμάτων φυτικής
  βλάστησης όπως χρήση για θέρμανση, θρυμματοποίηση, χρησιμοποίηση ως πρώτη ύλη για παραγωγή
  δευτερογενών προϊόντων κ.ά.
 9. Χρονική περίοδος από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου
  Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης σε σωρούς (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας,
  ξηρών χόρτων κ.λπ.) στις εκτάσεις του πεδίου εφαρμογής της παρούσας.
 10. Χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους
  Επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης σε σωρούς (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας,
  ξηρών χόρτων κ.λπ.) στις εκτάσεις του πεδίου εφαρμογής της παρούσας εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι
  όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
  2.1 Όροι – Προϋποθέσεις
 11. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες, ολοκληρώνεται πριν από την δύση του ηλίου και
  αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν την έναρξη και
  ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.
 12. Το μέγεθος του σωρού είναι μικρότερο των 10 κ.μ.
 13. Η καύση διενεργείται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ’ όλη τη διάρκειά
  της.
 14. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνεται από την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες
  τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη
  δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
  2.2 Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
 15. Λήψη μέτρων κατά το κόψιμο – κλάδεμα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως
  καταστροφείς, εξατμίσεις, κ.λπ.
 16. Εξασφάλιση λωρίδας χωρίς φυτική καύσιμη ύλη επαρκούς πλάτους περιμετρικά της περιοχής καύσης,
  δημιουργώντας ασυνέχεια μεταξύ των φυτικών υπολειμμάτων και οποιουδήποτε άλλου καυσίμου υλικού.

6

 1. Τήρηση ικανής απόστασης των προς καύση υλικών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
  στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων και άλλων
  εύφλεκτων υλικών.
 2. Τήρηση απόστασης της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή
  ορίων άλλης ιδιοκτησίας.
 3. Τήρηση ελάχιστης απόστασης δέκα (10) μέτρων της εστίας φωτιάς από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη
  βλάστηση.
 4. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού, ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκαπάνων
  κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.
 5. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά ή με ενσωμάτωσή τους στο έδαφος
  όπου είναι δυνατόν μετά την διενέργεια της καύσης.
 6. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.
   
  Άρθρο 6
  Καύση ειδών πυροτεχνίας
 7. Χρονική περίοδος καθ’ όλη την διάρκεια του έτους
  1.1. Απαγορεύσεις – Μη Επιτρεπόμενες ενέργειες
 8. Απαγορεύεται η καύση ειδών πυροτεχνίας που προϋποθέτουν άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις στην ύπαιθρο,
  σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
  Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση
  συναγερμού).
 9. Απαγορεύεται από το ευρύ κοινό η καύση ειδών πυροτεχνίας στην ύπαιθρο, για λόγους ψυχαγωγίας, στις
  περιπτώσεις που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα
  με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης
  Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).
  1.2. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες (από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις)
  Επιτρέπεται μόνο από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις η χρήση – καύση ειδών πυροτεχνίας στην ύπαιθρο, τα
  οποία συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία οικ. 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ. Δ/Φ.14.3./2015 (Β’ 2659)
  κοινή υπουργική απόφαση, αποκλειστικά και μόνο για τον εκ κατασκευής προορισμό τους, τηρουμένων των
  περιορισμών του άρθρου 8 και των αποστάσεων ασφαλείας του Παραρτήματος Ι της ως άνω κοινής υπουργικής
  απόφασης, των ευρωπαϊκών προτύπων και των προδιαγραφών του κατασκευαστή, σε ημέρες που ο δείκτης
  επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο
  Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή), καθώς και από 1η Νοεμβρίου μέχρι
  30ή Απριλίου του επόμενου έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:
  1.2.1. Η άδεια χρήσης – καύσης από την αρμόδια αρχή του τόπου τέλεσης της καύσης με τη σύμφωνη γνώμη της
  κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικής αίτησης από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις,
  στο οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση αυτή από τον διοργανωτή της εκδήλωσης. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται
  υποχρεωτικά τα στοιχεία του διοργανωτή και του προμηθευτή, τα είδη και οι ποσότητες των προς καύση ειδών
  πυροτεχνίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών καύσης (μέγιστο ύψος ανόδου, μήκος οριζόντιας βολής,
  διάμετρος διασποράς, διάρκεια καύσης, κ.ά.), ο τόπος, η ημερομηνία και το χρονικό διάστημα τέλεσης της καύσης.
  Για την παροχή της σύμφωνης ή μη γνώμης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη ο κίνδυνος
  πρόκλησης πυρκαγιάς κατά τη θερινή περίοδο (ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας), το σημείο τέλεσης χρήσης –
  καύσης (εντός ή πλησίον δασών ή δασικών εκτάσεων, η απόσταση από θαλάσσιο χώρο, αιγιαλό ή παραλία κ.λπ.), η
  επικράτηση ισχυρών ανέμων, η βλάστηση, τυχόν παρακείμενες εγκαταστάσεις, όπως εγκαταστάσεις χημικών,
  εκρηκτικών η εύφλεκτων υλών, έργων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς και η κατά
  περίπτωση διάθεση από πλευράς αιτούντος ικανού αριθμού πυροσβεστήρων, φορητών εργαλείων, ομάδας
  πυρασφαλείας, ιδιωτικού πυροσβεστικού οχήματος κ.ά. Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται, πριν από την
  παροχή γνώμης, να διενεργεί αυτοψία στο χώρο χρήσης – καύσης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  1.2.2. Στις περιπτώσεις χρήσης – καύσης πυροτεχνημάτων χωρίς την έκδοση άδειας από αρμόδια αρχή, το άτομο με
  εξειδικευμένες γνώσεις, στο οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση αυτή από τον διοργανωτή της εκδήλωσης, υποχρεούται
  στην γνωστοποίηση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία του χώρου τέλεσης της

7

χρήσης – καύσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την τέλεση αυτής στην οποία θα αναγράφονται τα
στοιχεία του, τα στοιχεία του διοργανωτή και του προμηθευτή, τα είδη και οι ποσότητες των προς καύση ειδών, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών καύσης (μέγιστο ύψος ανόδου, μήκος οριζόντιας βολής, διάμετρος διασποράς,
διάρκεια καύσης, κ.ά.), ο τόπος, η ημερομηνία και το χρονικό διάστημα τέλεσης της καύσης.
1.3. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες άνευ αδείας στο ευρύ κοινό για λόγους ψυχαγωγίας
Επιτρέπεται η άνευ αδείας στο ευρύ κοινό για λόγους ψυχαγωγίας και μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπονται
από την ισχύουσα νομοθεσία, η χρήση – καύση ειδών πυροτεχνίας στην ύπαιθρο, που συμμορφώνονται με τα
οριζόμενα στην υπό στοιχεία οικ. 127200/ΔΤΒΝ2234/ Τμ. Δ/Φ.14.3./2015 (Β’ 2659) κοινή υπουργική απόφαση,
αποκλειστικά και μόνο για τον εκ κατασκευής προορισμό τους, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 και των
αποστάσεων ασφαλείας του Παραρτήματος Ι της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, των ευρωπαϊκών
προτύπων και των προδιαγραφών του κατασκευαστή, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον
εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), ή 2 (μέση) καθώς και από 1η Νοεμβρίου μέχρι 30η Απριλίου του επόμενου έτους.
 
Άρθρο 7
Αερομεταφερόμενα Ιπτάμενα φαναράκια

 1. Χρονική περίοδος από 1η Απριλίου έως 30ή Νοεμβρίου
  Απαγορεύεται η χρήση των «SkyLanterns» (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια ή αερόστατα), τα οποία είναι
  κατασκευασμένα από ειδικό χαρτί και φέρουν στο εσωτερικό τους κερί ή φυτίλι που, όταν ανάψει, ίπτανται στον
  αέρα ανεξέλεγκτα, ανεξαρτήτου δείκτη επικινδυνότητας σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς.
 2. Χρονική περίοδος από 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου του επομένου έτους
  Επιτρέπεται η χρήση των «SkyLanterns» (αερομετα- φερόμενα ιπτάμενα φαναράκια ή αερόστατα), τα οποία είναι
  κατασκευασμένα από ειδικό χαρτί και φέρουν στο εσωτερικό τους κερί ή φυτίλι που, όταν ανάψει, ίπτανται στον
  αέρα.
   
  Άρθρο 8
  Χρήση συσκευών στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων
 3. Χρονική περίοδος από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου
  1.1. Απαγορεύσεις – Μη Επιτρεπόμενες ενέργειες
  Εξαιρουμένων των οριζόμενων στην παρ. 1.2. του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται στους υπαίθριους χώρους που
  εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1 του άρθρου 1 της παρούσας, η χρήση συσκευών στερεών, υγρών και
  αέριων καυσίμων όπως, έψησης (φορητές, σταθερές εγκαταστάσεις κ.τ.λ.), διακόσμησης, ψυχαγωγίας κ.ά.
  1.2. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες (στους χώρους της παρ. 2.1 του άρθρου 1)
  Επιτρέπεται η χρήση συσκευών έψησης, διακόσμησης και ψυχαγωγίας στην ύπαιθρο, για οικιακή χρήση εντός των
  ορίων ιδιοκτησίας τους καθώς και για επαγγελματική χρήση εντός αδειοδοτημένων ή νομίμως λειτουργούντων για
  το σκοπό αυτό οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων (όπως τουριστικά καταλύματα, χώροι
  εκδηλώσεων, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, κ.λπ.) που εμπίπτουν στο πεδίο
  εφαρμογής της παρ. 2.1 του άρθρου 1 της παρούσας, ως εξής:
  α. Συσκευές αερίων, υγρών καυσίμων, μόνο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο
  από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1
  (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή). β. Συσκευές στερεών καυσίμων, μόνο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας,
  σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη
  Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι,
  προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
  1.2.1. Όροι – Προϋποθέσεις
  Η συσκευή βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια
  χρήσης της.
  1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
 4. Πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού του χώρου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20 πυροσβεστική
  διάταξη ή/και του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων.

8

 1. Απομάκρυνση κάθε καυστού υλικού οποιουδήποτε είδους σε απόσταση δύο (2) μέτρων από την συσκευή κατά τη
  λειτουργία αυτής.
 2. Τήρηση ελάχιστης απόστασης δέκα (10) μέτρων της συσκευής έψησης από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη
  βλάστηση.
 3. Έδραση των συσκευών έψησης σε άκαυστο δάπεδο όπως σκυρόδεμα, λίθινη επιφάνεια κ.ά.
 4. Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της
  φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
 5. Τοποθέτηση στις καπνοδόχους κατάλληλης διάταξης πλέγματος (σίτα) ή συσκευής για την αποτροπή εκτίναξης
  καυτρών – σπινθήρων.
 6. Καθαρισμός των καπνοδόχων από την αιθάλη.
 7. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη τυχών υπολειμμάτων των στερεών καυσίμων με αδρανή υλικά.
 8. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.
  1.3. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες (στους χώρους της παρ. 2.2 του άρθρου 1)
  Επιτρέπεται, σε οικοπεδικους και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών
  σχεδίων ή εντός ορίων οικισμού χωρίς σχέδιο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.2 του άρθρου 1 της
  παρούσας, η χρήση συσκευών έψησης, διακόσμησης και ψυχαγωγίας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι
  όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.
  1.3.1. Όροι – προϋποθέσεις
 9. Οι οικοπεδικοί χώροι απομονώνονται με οικοδομική γραμμή ικανή να εγγυάται την αποτροπή εξάπλωσης της
  φωτιάς σε παρακείμενους χώρους.
 10. Η συσκευή βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια
  χρήσης της.
  1.3.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
  Τα οριζόμενα κατ’ αντιστοιχία προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2. του παρόντος
  άρθρου.
 11. Χρονική περίοδος από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους
  Επιτρέπεται η χρήση συσκευών, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και
  λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
  2.1. Όροι – Προϋποθέσεις
  Η συσκευή βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια
  χρήσης της.
  2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
 12. Απομάκρυνση κάθε καύσιμου υλικού οποιουδήποτε είδους σε απόσταση δύο (2) μέτρων από την συσκευή κατά
  την λειτουργία αυτής.
 13. Τήρηση ελάχιστης απόστασης πέντε (5) μέτρων της συσκευής έψησης από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη
  βλάστηση.
 14. Έδραση των συσκευών έψησης σε άκαυστο δάπεδο, όπως σκυρόδεμα, λίθινη επιφάνεια κ.ά.
 15. Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της
  φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
 16. Τοποθέτηση στις καπνοδόχους κατάλληλης διάταξης πλέγματος (σίτα) ή συσκευής για την αποτροπή εκτίναξης
  καυτρών – σπινθήρων.
 17. Καθαρισμός των καπνοδόχων από την αιθάλη.
 18. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη τυχών υπολειμμάτων των στερεών καυσίμων με αδρανή υλικά.
 19. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.

  
Άρθρο 9
Χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο για λόγους κατασκήνωσης ή/και ψυχαγωγίας

 1. Χρονική περίοδος από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου
  Απαγορεύεται το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για λόγους κατασκήνωσης, ή/και ψυχαγωγίας στην ύπαιθρο.
 2. Χρονική περίοδος από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους

9

Επιτρέπεται το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για λόγους κατασκήνωσης ή/και ψυχαγωγίας στην ύπαιθρο, εκτός
και αν αυτό απαγορεύεται από άλλες διατάξεις (όπως δασική νομοθεσία), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι
όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
1.1. Όροι – Προϋποθέσεις
Η εστία φωτιάς βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο και την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικου ατόμου καθ’ όλη τη
διάρκεια χρήσης της.
1.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας

 1. Πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας βλάστησης σε ακτίνα τουλάχιστον δύο (2) μέτρων από την εστία.
 2. Τήρηση ελάχιστης απόστασης δέκα (10) μέτρων της εστίας από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση.
 3. Τοποθέτηση κατάλληλου μεγέθους λίθων περιμετρικά της εστίας.
 4. Ύπαρξη ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς,
  εφόσον αυτό απαιτηθεί.
 5. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη τυχών υπολειμμάτων των στερεών καυσίμων με αδρανή υλικά.
 6. Ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.
   
  Άρθρο 10
  Θρησκευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις και παραγωγές
 7. Χρονική περίοδος από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου
  1.1. Απαγορεύσεις – Μη Επιτρεπόμενες ενέργειες
  Απαγορεύεται το άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός ως μέρος θρησκευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών
  εκδηλώσεων, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών παραγωγών κ.λπ. σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας,
  σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη
  Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).
  1.2. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες
  Επιτρέπεται το άναμμα η διατήρηση και χρήση πυρός ως μέρος θρησκευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών
  εκδηλώσεων, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών παραγωγών κ.λπ. σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας,
  σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη
  Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι,
  προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
  1.2.1. Όροι – Προϋποθέσεις
 8. Άδεια ή έγκριση της αρμόδιας, για τη διοίκηση – διαχείριση της έκτασης, Υπηρεσίας, στην περίπτωση που η
  έκταση είναι δημόσια (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Εταιρεία
  Ακινήτων Δημοσίου, Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.), ενώ σε περίπτωση τέλεσης σε ιδιωτικό υπαίθριο
  χώρο απαιτείται γραπτή έγκριση για την τέλεσή της από τον ιδιοκτήτη.
 9. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ή των αρμόδιων, κατά περίπτωση, φορέων, στην περίπτωση που η έκταση
  υπάγεται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας.
 10. Υποβολή, με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον
  εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την έναρξη της τελετής, αίτησης με αιτιολόγηση της σκοπιμότητας, αναγραφή
  του χρονικού διαστήματος και της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί η καύση με συνημμένη την άδεια ή έγκριση
  της αρμόδιας, για τη διοίκηση – διαχείριση της έκτασης, Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων
  κατά περίπτωση.
  1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα πυροπροστασίας
 11. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε κατάλληλο υπαίθριο χώρο έτσι ώστε κάθε εστία να περιβάλλεται, σε ακτίνα
  τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων, από έδαφος που είναι καθαρό από οποιαδήποτε παρεδάφια βλάστηση.
 12. Τήρηση ελάχιστης απόστασης δέκα (10) μέτρων της εστίας από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση.
 13. Ύπαρξη ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς,
  εφόσον αυτό απαιτηθεί.
 14. Η εστία βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο ενός υπεύθυνου ενήλικου ατόμου που παρίσταται καθ’ όλη την
  διάρκεια χρήσης μέχρι και την πλήρη κατάσβεσή της.
 15. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και έλεγχος για διαπίστωση
  πλήρους κατάσβεσής της.

10

 1. Τήρηση λήψης από τον διοργανωτή της εκδήλωσης όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων για την αποτροπή
  εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς.
 2. Χρονική περίοδος από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους
  Επιτρέπεται το άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός ως μέρος θρησκευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών
  εκδηλώσεων, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών παραγωγών κ.λπ., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι όροι,
  προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας των παρ. 1.2.1. και 1.2.2. του παρόντος
  άρθρου.
   
  Άρθρο 11
  Κάπνισμα μελισσών
 3. Χρονική περίοδος από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου
  1.1. Απαγορεύσεις – Μη Επιτρεπόμενες ενέργειες
  Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από
  τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4
  (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).
  1.2. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες
  Επιτρέπεται το κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία) σε ημέρες που ο δείκτης
  επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο
  Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι
  ακόλουθοι όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
  1.2.1. Όροι – Προϋποθέσεις
 4. Οι ιδιοκτήτες των μελισσοκομείων να είναι εγγεγραμμένοι στο μελισσοκομικό μητρώο.
 5. Η διενέργεια του καπνίσματος σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη
  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1
  (χαμηλή) ή 2 (μέση) πραγματοποιείται ανεξαρτήτως ωραρίου, ενώ σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3
  (υψηλή), πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 11η πρωινή.
 6. Η διενέργεια καπνίσματος μελισσών με τη χρήση ηλεκτρονικού ατμοποιητή πραγματοποιείται σε ημέρες που ο
  δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)
  Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) ανεξαρτήτως ωραρίου.
  1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα πυροπροστασίας
 7. Αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων
  γύρω από τις κυψέλες.
 8. Ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους τουλάχιστον δέκα (10)
  μέτρων.
 9. Απαγόρευση της εγκατάστασης κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.
 10. Αποφυγή επαφής της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση. Συνιστάται η επένδυση της
  βάσης του καπνιστηρίου με θερμομονωτικό υλικό.
 11. Σε εμφανές σημείο των κυψελών υφίσταται πινακίδα, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός του μελισσοκομικού
  μητρώου και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
 12. Διατήρηση ικανής ποσότητας νερού ανάλογα με τον αριθμό των κυψελών, δοχείο μεταφοράς νερού, ποτίστρες
  νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας, πυροσβεστήρας νερού ή βάσεως αφρού, εργαλεία όπως πτυοσκάπανα και ύπαρξη
  εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.
 13. Χρονική περίοδος από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους
  Επιτρέπεται η διενέργεια καπνίσματος μελισσών εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και
  μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2. του παρόντος άρθρου.
   
  Άρθρο 12
  Θερμές εργασίες
  Για την εφαρμογή της παρούσας Διάταξης, με τον όρο «θερμές εργασίες» νοούνται εργασίες που συνήθως οδηγούν
  στην παραγωγή σπινθηρών ή περιλαμβάνουν τη χρήση γυμνής φλόγας ή άλλης πηγής θερμότητας ως αποτέλεσμα
  των οποίων είναι η πιθανότητα έναρξης πυρκαγιάς. Οι εργασίες αυτές έχουν ως σκοπό τη συντήρηση, επισκευή,

11

μετασκευή, κ.λπ. χώρων, κατασκευών, εγκαταστάσεων ή υλικών, όπως η ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, η
κοπή, λείανση, χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει
θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, όπως συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετάλλων, συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης,
οξυγονοκόλλησης, καμινέτο.

 1. Χρονική περίοδος από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου
  1.1. Απαγορεύσεις – Μη Επιτρεπόμενες ενέργειες
  Απαγορεύεται η εκτέλεση θερμών εργασιών στην
  ύπαιθρο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή)
  ή 5 (κατάσταση συναγερμού).
  1.2. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες
  Επιτρέπεται η εκτέλεση θερμών εργασιών, στην ύπαιθρο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με
  τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
  πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα προληπτικά και λοιπά μέτρα
  και μέσα πυροπροστασίας:
 2. Αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης σε ακτίνα δέκα (10)
  μέτρων από το σημείο που εκτελούνται θερμές εργασίες.
 3. Απομάκρυνση όλων των εύφλεκτων ή/και εκρήξιμων υλικών και υλών σε ακτίνα δέκα (10) μέτρων από το σημείο
  που εκτελούνται θερμές εργασίες.
 4. Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της
  φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
 5. Έλεγχος, μετά την εκτέλεση των εργασιών για τον εντοπισμό εστιών ή πυρκαγιών που υποβόσκουν σε χώρους
  που βρίσκονται πλησίον του σημείου εκτέλεσης της εργασίας.
 6. Η εκτέλεση των εργασιών να διενεργείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση σπινθήρων, φλογών και
  η έκλυση θερμότητας με τη λήψη προληπτικών μέτρων, όπως η χρήση αντισπινθηρικών εργαλείων, ορθός χειρισμός
  και συντήρηση των μέσων.
 7. Χρονική περίοδος από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους
  Επιτρέπεται η εκτέλεση θερμών εργασιών, στην ύπαιθρο εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα προληπτικά και λοιπά
  μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου.
   
  Άρθρο 13
  Πεδία Βολής – Ανοικτά Σκοπευτήρια
  Τα μέτρα, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που αφορούν στους κανόνες ασφάλειας και στην αποτροπή
  πρόκλησης πυρκαγιάς σε πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια δημόσιων υπηρεσιών φορέων ή ιδιωτών ή για τις
  περιπτώσεις που αυτά διατίθενται σε τρίτους, ρυθμίζονται ειδικότερα από τις οικείες διατάξεις των κανονισμών
  λειτουργίας και χρήσης τους, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις για θέματα
  πυρασφάλειας. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή στα κλειστά σκοπευτήρια.
 8. Χρονική περίοδος από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου
  1.1. Απαγορεύσεις – Μη Επιτρεπόμενες ενέργειες
  Απαγορεύεται η χρήση των πεδίων βολής ή ανοιχτών σκοπευτηρίων, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας,
  σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη
  πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).
  1.2. Επιτρεπόμενες υπό όρους ενέργειες
  Η πραγματοποίηση βολών από δημόσιες αρχές και φορείς, ιδιαίτερα από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου
  εκάστου έτους, κατά τις περιόδους έκδοσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) του
  Ημερησίου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς, καθορίζεται με βάση τα μέτρα και τις γενικότερες απορρέουσες
  υποχρεώσεις τους από τις κείμενες διατάξεις και τις οικείες διαταγές τους που ρυθμίζουν ειδικότερα τη μείωση ή
  απαγόρευση των βολών.
  Επιτρέπεται η χρήση των πεδίων βολής ή των ανοιχτών σκοπευτηρίων για την διεξαγωγή αθλητικών
  δραστηριοτήτων, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3

12

(υψηλή) εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα
πυροπροστασίας:
1.2.1. Όροι – Προϋποθέσεις

 1. Κοινοποίηση των στοιχείων του υπεύθυνου του πεδίου βολής ή του ανοιχτού σκοπευτηρίου και του υπευθύνου
  βολής των τελικών χρηστών όταν αυτά διατίθενται σε τρίτους, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 2. Έγγραφη γνωστοποίηση στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον χρήστη του πεδίου βολής ή του ανοιχτού
  σκοπευτηρίου, με κάθε πρόσφορο μέσο, της ημερομηνίας και του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της βολής.
  1.2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα πυροπροστασίας
 3. Ύπαρξη υλικών και μέσων για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών μικρής έκτασης που πιθανόν να προκληθούν
  κατά τη βολή (φορητοί και τροχήλατοι πυροσβεστήρες, δεξαμενές νερού, δοχείο μεταφοράς νερού, γεωργικός
  ψεκαστήρας, πτυοσκάπανα, κάδοι με άμμο κ.λπ.).
 4. Εποπτεία κατά τη διάρκεια της βολής και επιθεώρηση του χώρου διεξαγωγής μετά το πέρας αυτής.
 5. Πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας φυτικής βλάστησης όλης της περιοχής εντός και περιμετρικά της γραμμής των
  βολών καθώς και περιμετρικά των στόχων και των βληματοδόχων εδαφικών επιφανειών.
 6. Χρονική περίοδος από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους
  Επιτρέπεται η χρήση των πεδίων βολής ή των ανοιχτών σκοπευτηρίων εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα
  προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 1.2.2. του παρόντος άρθρου.
   
  Άρθρο 14
  Καύση απορριμμάτων
  Απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η καύση απορριμμάτων, αποβλήτων, άχρηστων ή ογκωδών
  αντικειμένων, πλαστικών κ.λπ. στις εκτάσεις του πεδίου εφαρμογής της παρούσας.
   
  Άρθρο 15
  Ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων, αποβλήτων, άχρηστων αντικειμένων
 7. Απαγορεύεται, από τους Δήμους η δημιουργία χώρων ανεξέλεγκτης τοποθέτησης, φύλαξης ή απόρριψης
  απορριμμάτων, αποβλήτων, άχρηστων ή ογκωδών αντικειμένων κ.λπ., εντός των εκτάσεων που εμπίπτουν στο
  πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης δεν περιλαμβάνονται τυχόν μεμονωμένες
  θέσεις μικρής έως ελάχιστης έκτασης, στις οποίες γίνεται εντελώς τυχαία, στιγμιαία και χωρίς «σύστημα» η όποια
  εναπόθεση απορριμμάτων.
  Εξαίρεση αποτελούν οι νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων
  Περιβαλλοντικών Υποδομών», όπως εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων, εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης
  στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων (ΣΜΑ), εγκαταστάσεις ανάκτησης
  υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής
  (ΚΔΑΥ), μονάδων ΑΕΚΚ, κ.λπ., οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
  ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (Β’436) κοινή υπουργική απόφαση.
 8. Μέχρι την οριστική παύση-αποκατάσταση των υφιστάμενων από τους Δήμους ανεξέλεγκτων χώρων εναπόθεσης
  απορριμμάτων, αποβλήτων, άχρηστων ή ογκωδών αντικειμένων, οι Δήμοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη
  σωρευτικά τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
  2.1. Όροι – Προϋποθέσεις
 9. Το Α’ δεκαπενθήμερο του Μαρτίου εκάστου έτους, αποστέλλεται από τους οικείους Δήμους, μετά από σχετικό
  έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, κατάσταση με τους υφιστάμενους χώρους ανεξέλεγκτης
  εναπόθεσης απορριμμάτων.
 10. Το Α’ δεκαπενθήμερο του Απριλίου εκάστου έτους διενεργείται αυτοψία από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη
  από βαθμοφόρους υπαλλήλους των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού
  (ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ.), για τη διαπίστωση των υφιστάμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Η Επιτροπή
  συντάσσει σχετική έκθεση που αποστέλλεται μέσω της οικείας
  ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στον Δήμο, στην
  Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο Δασαρχείο και κοινοποιείται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
  Προστασίας, του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και στην αρμόδια Εισαγγελία.
  2.2. Προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας

13

 1. Άνοιγμα λάκκου βάθους δύο (2) μέτρων για την απόθεση των απορριμμάτων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες
  του εδάφους.
 2. Περιμετρική περίφραξη και κατασκευή αντιπυρικής ζώνης ελάχιστου πλάτους πενήντα (50) μέτρων, εφόσον από
  τη μορφολογία του εδάφους είναι εφικτή.
 3. Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων ή μηχανημάτων και ικανής ποσότητας ή παροχής νερού για επέμβαση σε
  τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς.
 4. Από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, λαμβάνονται επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα ασφαλούς
  φύλαξης των χώρων απορριμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως
  κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 30 του π.δ. 410/1995 (Α’ 231), όπως παρουσία υδροφόρου οχήματος με μέριμνα του
  Δήμου σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
  Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση
  συναγερμού).
   
  Άρθρο 16
  Χώροι Υγειονομικής Ταφής
  Για την προστασία και την αποφυγή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στους χώρους Υγειονομικής Ταφής μη
  επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ), που λειτουργούν και αδειοδοτούνται
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (Β’436) κοινή υπουργική απόφαση, ως
  έργα και δραστηριότητες «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» πρέπει να λαμβάνονται από τον φορέα
  διαχείρισης του χώρου κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
 5. Περιμετρική περίφραξη και κατασκευή αντιπυρικής ζώνης ελάχιστου πλάτους οκτώ (8) μέτρων, εφόσον από τη
  μορφολογία του εδάφους είναι εφικτή.
 6. Ύπαρξη εδαφικού υλικού επαρκούς ποσότητας και μηχανήματα έργου για τη χωματοκάλυψη εστιών πυρκαγιάς
  στα απορρίμματα.
 7. Πινακίδες αναγνωρίσιμες από απόσταση για την απαγόρευση του καπνίσματος.
 8. Μέριμνα για τοποθέτηση υδροστομίων περιμετρικά της εγκατάστασης.
 9. Ύπαρξη υδροφόρου οχήματος σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με δυναμικότητα άνω των
  πεντακοσίων (500) τόνων ημερησίως.
 10. Ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών και εγχειρίδιο οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.
 11. Εκτέλεση άσκησης πυρόσβεσης κάθε χρόνο, σε χρονικό διάστημα πριν την 1η Μαΐου.
 12. Ανάρτηση σε εμφανή σημεία στους χώρους της εγκατάστασης των τηλεφώνων των αρμοδίων Υπηρεσιών
  (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ο.Τ.Α., Δασαρχείο, κ.λπ.).
   
  Άρθρο 17
  Εύφλεκτα υλικά ή ουσίες
 13. Χρονική περίοδος καθ’ όλη την διάρκεια του έτους
  1.1. Απαγορεύσεις – Μη Επιτρεπόμενες ενέργειες
  Απαγορεύεται η εναπόθεση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, εντός δασών ή δασικών
  εκτάσεων, καθώς και περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας, ή εντός των ευρισκομένων σε απόσταση μικρότερη
  των τριακοσίων (300) μέτρων απ’ αυτές εκτάσεων.
  1.2. Επιτρεπόμενες ενέργειες
  Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση, τοποθέτηση, φύλαξή εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, εφόσον αυτό
  προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για εγκαταστάσεις που λειτουργούν νομίμως (άδεια εγκατάστασης, άδεια,
  έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας κ.λπ.), όπως έργα και δραστηριότητες «Συστημάτων Περιβαλλοντικών
  Υποδομών», βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις (όπως εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα, μεταλλεία –
  λατομεία, έργα υποδομής, κ.λπ.), οι οποίες διαθέτουν ειδική άδεια για τα εύφλεκτα υλικά, εφόσον αυτή απαιτείται
  από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του ν. 998/1979, όπως κάθε
  φορά ισχύει, και τα προβλεπόμενα από τις εθνικές διατάξεις, κανονισμούς και οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά με εύφλεκτα
  υλικά – ουσίες.

14

 1. Τα εύφλεκτα υλικά ή ουσίες (υγρά, στερεά και αέρια) ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και
  τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
   
  Άρθρο 18
  Ανθρακοκάμινα, ασβεστοποιϊα και λοιπά εργαστηριακά συγκροτήματα
  Οι ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές νομίμως λειτουργούντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής
  Ανάπτυξης ή της Δασικής Νομοθεσίας, με άδεια ή έγκριση από αρμόδιο φορέα, εφόσον αυτή απαιτείται,
  ανθρακοκάμινων, ασβεστοποιϊων και λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων, υποχρεούνται να λαμβάνουν
  σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα:
 2. Απομάκρυνση της βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης σε πλάτος είκοσι πέντε (25) μέτρων.
 3. Σε περιοχές που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 575/1980 (Α’ 157) επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η
  απομάκρυνση της βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης να είναι σε πλάτος δεκαπέντε (15) μέτρων.
 4. Τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για την αποφυγή της διασποράς σπινθήρων στις καπνοδόχους ή στους
  σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων των εγκαταστάσεων.
 5. Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς,
  εφόσον αυτό απαιτηθεί.
   
  Άρθρο 19
  Λοιπές γενικές απαγορεύσεις
  Απαγορεύεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους στις εκτάσεις του πεδίου εφαρμογής της παρούσας:
 6. Η απόρριψη υπολειμμάτων καπνίσματος, σπίρτων, κάρβουνων, σταχτών ή άλλων συναφών αναφλέξιμων υλικών.
 7. Η θήρα με όπλα που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά,
 8. Η ρίψη απορριμμάτων και λοιπών καυστών υλικών, όπως γυαλί, μπουκάλια, χαρτί, πλαστικά, οργανικές ύλες
  κ.λπ., τα οποία με την πάροδο του χρόνου ή άλλες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν ή να διευκολύνουν την
  έναρξη ή εξάπλωση πυρκαγιάς σε δάση, δασικές εκτάσεις καθώς και σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας,
  εξαιρουμένων των χώρων που προβλέπονται για το σκοπό αυτό (όπως κάδοι απορριμμάτων, ανακύκλωσης κ.λπ.).
   
  Άρθρο 20
  Άλλες ενέργειες, δραστηριότητες, εργασίες στην ύπαιθρο
  Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, δραστηριότητα ή εργασία στην ύπαιθρο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του
  άρθρου 1 της παρούσας, η οποία δεν έχει απαριθμηθεί και εξειδικευτεί στα άρθρα 2 έως και 13 της παρούσας, ενώ
  δύναται να επιτραπεί μόνο εφόσον ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.
  2 του άρθρου 24 της παρούσας.
   
  Άρθρο 21
  Εργασίες σε δασικό περιβάλλον – Γεωργικά, δασικά και λοιπά μηχανήματα
 9. Κατά την εκτέλεση εργασιών στο δασικό περιβάλλον πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες ασφαλείας:
  α. Να διατηρούνται οι διαδρομές και οι αντιπυρικές ζώνες ελεύθερες από εμπόδια και καθαρές από καύσιμα
  απόβλητα.
  β. Να διατηρούνται καθαροί από τη βλάστηση οι χώροι όπου βρίσκονται οι γεννήτριες, οι κινητήρες, ο ηλεκτρικός
  εξοπλισμός και ο λοιπός εξοπλισμός λειτουργίας με μηχανές καύσης ή ηλεκτρικές μηχανές.
  γ. Να εξασφαλίζεται ο καθαρισμός και η συντήρηση που απαιτείται για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα.
  δ. Η συντήρηση και ο ανεφοδιασμός των αλυσοπρίονων και του λοιπού μηχανοκίνητου εξοπλισμού πρέπει να
  γίνονται σε ασφαλείς χώρους και με τις κατάλληλες προφυλάξεις για την αποφυγή αναφλέξεων.
  ε. Ο κινητήρας των αλυσοπρίονων και του παρόμοιου εξοπλισμού δεν πρέπει να εκκινείται στο χώρο του
  ανεφοδιασμού.
  στ. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε δασικής εργασίας πρέπει να υπάρχουν σε άμεση γειτνίαση φορητοί
  πυροσβεστήρες ή άλλα βοηθητικά μέσα που μπορεί να είναι χρήσιμα για την αποτροπή της εξάπλωσης της
  πυρκαγιάς σε μια πρώτη επέμβαση.

15

 1. Ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, να
  χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας που παρέχονται από τους κατασκευαστές, και να είναι
  σύμφωνα με τις διάφορες διατάξεις και κανονισμούς που ισχύουν για τον εκάστοτε εξοπλισμό και τα μηχανήματα,
  όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς τους.
 2. Γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), θεριζοαλωνιστικές μηχανές και τα άλλα γεωργικά ή δασοκομικά μηχανήματα
  που χρησιμοποιούνται στις περιοχές εφαρμογής του παρόντος, ιδίως κατά την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι και 31η
  Οκτωβρίου, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φορητούς πυροσβεστήρες ή άλλα βοηθητικά μέσα που μπορούν να
  συμβάλλουν στην αποτροπή της εξάπλωσης της πυρκαγιάς κατά την αρχική επέμβαση, καθώς και με διάταξη
  σπινθηροπαγίδων στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων τους. Επίσης να αποφεύγεται η χρήση καταστροφέων
  βλάστησης που δύνανται να προκαλέσουν σπινθήρες.
   
  Άρθρο 22
  Έλεγχος τήρησης των μέτρων πρόληψης – Όργανα ελέγχου
  Ο έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων από την παρούσα μέτρων και μέσων πρόληψης, ανήκει στα πυροσβεστικά
  όργανα, στα οποία υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη διενέργεια των ελέγχων οι
  ιδιοκτήτες ή οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές ή υπεύθυνοι ή οι κατά νόμο εκπρόσωποι για τη διαχείριση
  των εκτάσεων, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.
   
  Άρθρο 23
  Κυρώσεις
 3. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παραρτήματος Β της υπ’ αρ. 19/2020
  (Β’ 2233) πυροσβεστικής διάταξης.
 4. Στην παρούσα δεν περιλαμβάνονται λοιπές ποινές ή κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, όπως των
  άρθρων 264 και 265 του Ποινικού Κώδικα ή του άρθρου 26 του ν. 2801/2000 (Α’ 41).
 5. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση εποπτεύουσα,
  αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως Δασική
  Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.λπ.
   
  Άρθρο 24
  Τελικές διατάξεις
 6. Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Επιχειρήσεων, ύστερα από αιτιολογημένη έγγραφη εισήγηση του
  Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ.) και σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της
  αρμόδιας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.), εκδίδεται κανονιστική πράξη με την οποία
  καθορίζεται η τροποποίηση των οριζομένων της παρούσας, όπως της χρονικής περιόδου, των όρων, των
  προϋποθέσεων και των προληπτικών και λοιπών μέσων και μέτρων πυροπροστασίας. Στην κανονιστική πράξη
  εξειδικεύονται οι ως άνω τροποποιήσεις ανά άρθρο της παρούσας.
 7. Με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ.) μετά
  από πρόταση του αρμόδιου Διοικητή Π.Υ. δύναται να επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση, από τα οριζόμενα
  στα άρθρα 2 έως και 13 της παρούσας, κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος φορέα, σωματείου, συλλόγου ή
  άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την τέλεση της
  ενέργειας, δραστηριότητας ή εργασίας. Στην απόφαση πέραν των προτεινόμενων από τον αιτούντα μέτρων και
  μέσων πυροπροστασίας καθορίζονται και τυχόν πρόσθετοι όροι, προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα
  πυροπροστασίας.
 8. Δεν υφίσταται αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος για την εξέταση καταγγελιών σε περιπτώσεις κατά τις
  οποίες η εκπομπή καπνού, από τις εργασίες, δραστηριότητες ή ενέργειες, όπως από την καύση υπολειμμάτων
  καλλιεργειών, ξερών χόρτων και κλαδιών, από τη χρήση συσκευών έψησης αερίων-στερεών καυσίμων ή από άλλες
  παρόμοιες ενέργειες προκαλεί όχληση ή ρυπαίνει τον ζωτικό χώρο κυρίων ή νομέων έτερων γειτονικών
  ιδιοκτησιών. Οι περιπτώσεις αυτές γεννούν διαφορές ιδιωτικής φύσεως υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής των
  διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Ειδικά για την αντιμετώπιση φαινομένων ρύπανσης του περιβάλλοντος από
  ανθρώπινη δραστηριότητα εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και της εν
  γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

16

 1. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αναφερόμενοι στο άρθρο 1 της παρούσας χώροι και εκτάσεις εμπίπτουν στο
  πεδίο εφαρμογής άλλων κανονιστικών διατάξεων και εγκυκλίων, όπως της δασικής, αγροτικής, αρχαιολογικής,
  περιβαλλοντικής, υγειονομικής, πολεοδομικής, αστυνομικής, λιμενικής ή άλλης ειδικότερης νομοθεσίας,
  περιλαμβανομένων των διατάξεων περί πυροπροστασίας κτιρίων – εγκαταστάσεων, τυχόν μέτρα και μέσα
  πυροπροστασίας που καθορίζονται σε αυτές συνισχύουν με τις διατάξεις της παρούσας.
 2. Οι διατάξεις της υπό στοιχεία 12030 Φ.109.1/10.5.1999 (Β’ 713) κοινής υπουργικής απόφασης, της υπό στοιχεία
  ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-5-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός
  ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (Β’ 3475), οι διατάξεις της υποπερ. 26 της περ β’της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα
  Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), καθώς και λοιπές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν
  στις αρμοδιότητες ή στις υποχρεώσεις Υπουργείων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Πρωτοβάθμιων και
  Δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων ή καθορίζονται, ρυθμίζονται θέματα
  συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, δεν
  θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.
   

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *